Polityka prywatności i regulamin
portalu orkiestraksiezniczek.pl

 

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona celem zapewniania prawidłowego realizowania obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”) przez właściciela portalu internetowego orkiestraksiezniczek.pl zamieszczonego pod adresem www.orkiestraksiezniczek.pl

Poniżej określono zasady przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez użytkowników orkiestraksiezniczek.pl zamieszczonego na witrynie internetowej www.orkiestraksiezniczek.pl a także zasady ochrony tych danych.

Portal orkiestraksiezniczek.pl – po zapisaniu się przez użytkownika do newslettera – gromadzi i przetwarza te dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane osobowe są gromadzone w sposób konkretny, wyraźny i w prawnie uzasadnionym celu wskazanym poniżej. Portal orkiestraksiezniczek.pl przechowuje wszystkie udostępnione przez użytkowników dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, jakie ma spełniać ten portal, a także po zrealizowaniu tego celu przez okres wymagany przez przepisy prawa. Za przestrzeganie zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych odpowiedzialny jest administrator danych osobowych.

Słownik:
· Administrator – właściciel portalu orkiestraksiezniczek.pl – Tomczyk Art spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeradowie – Zdrój, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000951808, NIP 6131587836, REGON 52121350500000, (dalej jako: Spółka).
· Portal – serwis internetowy prowadzony przez właściciela portalu dostępny pod następującym adresem internetowym:www.orkiestraksiezniczek.pl
· Gość – w rozumieniu tej polityki prywatności osoba korzystająca z Portalu, niezapisana do newslettera;
· Użytkownik – w rozumieniu tej polityki prywatności osoba korzystająca z Portalu, zapisana do newslettera;
· Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, obraz twarzy, głos, numer Identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
· RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem Danych osobowych udostępnionych na portalu orkiestraksiezniczek.pl?
Administratorem udostępnionych na portalu orkiestraksiezniczek.pl danych osobowych jest właściciel portalu tj. Tomczyk Art spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeradowie – Zdrój, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000951808, NIP 6131587836, REGON 52121350500000,

Jak można skontaktować się z Administratorem?
Kierując korespondencję listową bezpośrednio na adres: Tomczyk Art Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie – Zdrój, adres: ul. Nad Basenem 17, 59-850 Świeradów – Zdrój – bądź pocztę elektroniczną na adres e-mail: grupynakoncert@gmail.com Można to uczynić także za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.orkiestraksiezniczek.pl

Od kiedy Portal gromadzi Dane osobowe?
Portal gromadzi i przetwarza udostępnione przez Użytkowników Dane osobowe od momentu zapisania się do newslettera. Portal nie gromadzi Danych osobowych Gości, poza danymi zbieranymi przy wykorzystaniu plików cookies.

Jakie Dane osobowe gromadzi Portal?
Portal – w celu realizowania celów swojego działania – gromadzi oraz przetwarza Dane osobowe dotyczące tj.:
· imiona i nazwiska,
· adres e-mail

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na budowaniu pozytywnych relacji z naszymi Użytkownikami, w tym organizowaniu różnych konkursów i innych akcji promocyjnych skierowanych do osób zainteresowanych.Udostępniane na Portalu Dane osobowe są niezbędne do przekazywania informacji nt. wydarzeń organizowanych przez Tomczyk Art Sp. z o.o.

Jaki jest cel gromadzenia Danych osobowych przez Portal?
Dane osobowe Użytkownika gromadzone są przez Portal celem promocji usług Spółki.

Komu zostaną udostępnione Dane osobowe przetwarzane przez Portal?
Dane osobowe Użytkowników nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim.

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikowi, który udostępnił swoje Dane osobowe?
Użytkownik może w dowolnym momencie żądać otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy
są przez niego przetwarzane Dane osobowe tego Użytkownika, a także uzyskania od Administratora informacji, jakie dokładnie Dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu te Dane osobowe są przetwarzane, w jaki sposób zostały pozyskane, przez jaki okres będą przechowywane, a także komu zostały lub są udostępniane, w tym czy zostały lub są udostępniane do państw trzecich.Użytkownik ma prawo żądać udzielenia powyższych informacji na piśmie bądź ustnie lub w inny wskazany przez niego sposób, a także może żądać udostępnienia kopii Danych osobowych posiadanych przez Administratora.Użytkownik może także żądać od Administratora sprostowania przetwarzanych przez niego jego Danych osobowych.

Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych osobowych
w przypadku, gdy:
1. osoba, której Dane osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi zweryfikować prawidłowość tych Danych osobowych;
2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane osobowe dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3. Administrator nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której Dane osobowe dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. osoba, której Dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której Dane osobowe dotyczą. Osoba, której Dane osobowe dotyczą, może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie udostępnionych Danych osobowych, kontaktując się z Administratorem.

Użytkownik ma prawo do przeniesienia swoich Danych osobowych, co oznacza, że na żądanie Użytkownika zostaną przekazane wskazanej przez niego osobie trzeciej jego Dane osobowe zawarte w pliku w powszechnym stosowanym formacie. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania jego Danych osobowych.Wszelkie żądania wynikające z przysługujących Użytkownikowi praw będą rozpatrywane niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

Jak Portal zabezpiecza dane osobowe?
Portal zawiera szereg zabezpieczeń pozwalających zapobiec przypadkowemu zniszczeniu, utracie, modyfikacji, ujawnieniu lub udostępnieniu Danych osobowych. Do zabezpieczeń tych należy:
· szyfrowanie poufnych danych,
· ochrona danych służących do uwierzytelniania (kryptografia),
· konieczność ponownego logowania przed wejściem na sekcję zawierającą poufne dane,
· zabezpieczenie wymiany danych między systemami m.in. HTTPS.

W przypadku naruszenia ochrony Danych osobowych Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkownika, którego dane dotyczą, a także organ nadzorczy w ciągu 72 godzin od wystąpienia naruszenia.

Przez jaki czas Dane osobowe Użytkowników będą gromadzone?
Portal będzie przetwarzał (w tym gromadził i przechowywał) Dane osobowe Użytkowników przez czas niezbędny do świadczenia usług w ramach Portalu.Dane osobowe byłych Użytkowników będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności w kontekście przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów (np. ustawy o rachunkowości czy ustaw podatkowych itp.) – takie Dane osobowe będą objęte szczególnymi zabezpieczeniami.

Gdzie zgłaszać skargi, wnioski i zapytania?
Wszelkie żądania, skargi, wnioski oraz pytania związane z przetwarzaniem Danych osobowych prosimy kierować na adres grupynakoncert@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.orkiestraksiezniczek.pl

Aktualna wersja polityki prywatności Portalu jest zawsze dostępna pod adresem:
www.orkiestraksiezniczek.pl

Stosownie do potrzeb lub zaistniałej konieczności Administrator może zmieniać i uzupełniać tę polityki prywatności Portalu. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Portalu, a w przypadku istotnych zmian Administrator będzie mógł wysłać do Użytkownika także odrębne powiadomienia na wskazany przez niego adres e-mail.

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez Tomczyk Art Sp. z o.o.

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Tomczyk Art Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju NIP 6131587836, REGON 52121350500000, KRS 0000951808 (zwane dalej: „Wydarzeniem” lub „Wydarzeniami”).
2. Organizatorem Wydarzeń jest Tomczyk Art Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju NIP 6131587836, REGON 52121350500000, KRS 0000951808
(dalej: „Organizator”).
3. Uczestnikiem Wydarzeń jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Wydarzeniach (dalej jako „Uczestnik”), w tym dzieci i opiekunowie.
4. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator udostępnia Uczestnikom ilość miejsc zgodnie z możliwościami sali widowiskowej na każdym z Wydarzeń.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby spóźnione muszą liczyć się z możliwością, że nie będą mogły uczestniczyć w Wydarzeniu. Jeżeli w danym Wydarzeniu Organizator przewiduje przerwy, osoby spóźnione mogą dołączyć do widowiska w przerwie. W innych przypadkach, dołączenie na widownię kiedy światło jest zgaszone bądź przyciemnione – odbywa się na odpowiedzialność osoby wchodzącej na widownię.
II. WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA
1. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej strefie wejściowej i polega na weryfikacji biletów przez obsługę Wydarzenia.
2. Opuszczenie terenu Wydarzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu. Organizator w wyjątkowych sytuacjach przewiduje możliwość ponownego wejścia na teren Wydarzenia w trakcie trwania Wydarzenia.
3. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:
a/ osobie przybyłej na Wydarzenie po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia Wydarzenia
b/ osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
c/ osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
d/ osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
wyproszenie głośnych osób .
4. W przypadku dostrzeżenia przez Organizatora lub obsługę Wydarzenia, że osoby przebywające na widowni podczas Wydarzenia zakłócają spokój innych osób, przeszkadzają bądź znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, będą wyproszone z obiektu. Osobom wyproszonym oraz osobom którym odmówiono wstępu na Wydarzenie nie przysługuje prawo zwrotu środków za zakupione bilety.
III. INFORMACJE DLA WIDZÓW
1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Na miejscach wyznaczonych dla widowni obowiązuje zasada zajmowania jedynie miejsc wskazanych na bilecie.
3. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:
a/ wchodzenia na teren Wydarzenia,
b/ zajmowania miejsc,
c/ opuszczania terenu Wydarzenia.
4. Po rozpoczęciu Wydarzenia gasną światła na widowni, światła zapalane są dopiero po zakończeniu Wydarzenia. Osoby opuszczające miejsce w trakcie trwania Wydarzenia zobowiązane są zachować szczególną ostrożność, opuszczają widownię na własne ryzyko (upadku/potknięcia itp.) oraz muszą liczyć się z faktem, iż obsługa Wydarzenia ma prawo odmówić powrotu na widownię.
5. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
6. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
7. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji własnej obecnie i w przyszłych latach. Wizerunek Uczestników Wydarzenia oraz osób przebywających na Terenie Wydarzenia może tym samym zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych.
8. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyjątkiem strefy specjalnie wyznaczonej.
9. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie Wydarzeń przez Uczestników jest zabronione.
10. Uczestnicy nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia.
11. Organizator informuje, że podczas Widowiska jest głośna muzyka, liczne efekty multimedialne i stroboskopowe (światło pulsujące z dużą częstotliwością).
Osoby wrażliwe prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA
1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządku podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
a/ zapewnienie pracowników obsługi porządkowej
b/ udostępnienie w razie potrzeby pomocy medycznej,
c/ udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego
2. Zabrania się:
a/ profesjonalnego filmowania i nagrywania występu,
b/ wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia (nie dotyczy psów przewodników i innych zwierząt pracujących),
c/ wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
d/ niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
e/ niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Wydarzenia,
f/ korzystania z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
1. Organizator na mocy niniejszego Regulaminu jest uprawniony do dokumentacji zdjęciowej oraz rejestracji audio-wideo Wydarzenia.
2. Uczestnicy poprzez wstęp na teren Wydarzenia przyjmują do wiadomości swój możliwy udział w dokumentacji zdjęciowej oraz rejestracji audio-wideo Wydarzenia – w tym również na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Organizatora na potrzeby  promocji Wydarzenia i działalności statutowej Organizatora na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji w kontekście Wydarzenia.
3. Organizator informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych przez Tomczyk Art Sp. z o.o. oraz o przysługujących prawach z tym związanych z:
a/ administratorem danych osobowych Uczestników jest Tomczyk Art Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie – Zdroju;
b/ kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy
jest pod adresem e-mail: organizacja.tomczykart@gmail.com
c/ dane osobowe Uczestników w postaci wizerunków zarejestrowanych w materiałach  foto i wideo dokumentujących Wydarzenie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia i Organizatora na podstawie Regulaminu;
d/ odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w przypadku ujawnienia danych na stronie internetowej odbiorcami danych będzie również nieokreślony krąg osób, mających dostęp do strony internetowej;
e/ dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia i Organizatora;
f/ Uczestnikom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO;
g/ Uczestnikom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h/ podanie danych osobowych jest wymogiem Regulaminu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny:
a/ na stronie internetowej  www.orkiestraksiezniczek.pl
b/ w miejscu sprzedaży biletów – www.kupbilecik.pl
2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2024 roku.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Regulamin Newslettera
portalu orkiestraksiezniczek.pl

 

Czym jest niniejszy Regulamin i jakie zasady określa?
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz zapisu na Newsletter, zawierania Umów o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w związku z zapisem na Newsletter oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu.
• Usługa Newsletter lub Newsletter jest usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Newslettera, który dokonał skutecznego zapisu na Newsletter i wyraził odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Usługodawcą jest właściciel portalu orkiestraksiezniczek.pl tj. Tomczyk Art sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdrój ul. Nad Basenem 17, 59- 850 Świeradów Zdrój wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000951808, NIP 6131587836, REGON 52121350500000
• Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usługi Newsletter.
Użytkownicy zapisujący się do Newslettera, zobowiązują się przestrzegać niniejszego Regulaminu wyłącznie w celu własnego użytku. Usługa wysyłki Newslettera jest dostępna w domenie https://orkiestraksiezniczek.pl/ po dokonaniu rejestracji w odpowiednim formularzu Newslettera oraz jest świadczona przez Usługodawcę tj. Tomczyk Art Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie – Zdroju na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.
Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, lub formularza kontaktowego jeżeli jest dostępny. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z usługi Newsletter w ramach Portalu, w szczególności w stopce Portalu czy przy formularzu zapisu na Newsletter. Warunkiem skorzystania z Newslettera oraz zawarcia Umowy o dostarczenie treści lub usługi w ramach Newslettera jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
Informacje o treściach lub usługach podane na stronach internetowych Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

• W ramach korzystania z Portalu i Newslettera zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: rozsyłania i umieszczania w ramach Portalu spamu oraz dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

• Zabrania się korzystania z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem, podając nieprawdziwe dane osobowe, lub nieistniejący adres email.
Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a tym samym usługi Newsletter, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi i ochrony (np. protokół SSL), które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich w tym zakresie.

Na czym polega świadczenie Usługi Newsletter?
Użytkownik zamawia Usługę Newsletter poprzez uzupełnienie formularza zapisu na Newsletter dostępnego w Portalu albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (okienka zgody) jeżeli taki został udostępniony.

• Aby zamówić usługę Newsletter konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
◦ numeru telefonu
◦ adresu e-mail,

i zaznaczenie odpowiednich zgód:
• akceptacja Regulaminu Newslettera i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka (checkboxa). Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia na usługę Newsletter.
• zaznaczenie innych zgód, jeśli są dostępne i wskazane (opcjonalnie).

Treści cyfrowe przesyłane przez Usługodawcę w ramach Newslettera są aktualne według stanu wiedzy i doświadczenia Usługodawcy na dzień ich sporządzenia.  Newsletter może być dostępny czasowo/ okresowo. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania wiadomości elektronicznych w ramach usługi Newsletter w założonej przez siebie regularności. Może także czasowo lub całkowicie zaprzestać wysyłania Newslettera.

Wysłanie przez Użytkownika w ten sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zamówienia usługi Newsletter zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
• Dostarczenie usługi Newsletter i/lub Treści cyfrowych w ramach tej usługi odbywa się w zamian za przekazanie danych osobowych wymaganych w procesie składania Zamówienia na Usługę Newsletter i wymaga pozostawienia zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych.

• Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Usługodawcy musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera.

• Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Regulaminem Newslettera oraz Polityką prywatności i cookies Usługodawcy oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, czy sms-a w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

• Poprzez zapis na Newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

• Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Usługodawcę lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

• Usługa Newsletter jest dostarczana przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zaprzestania realizacji Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez Newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

• System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

• Usługodawca może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na promocji i reklamie usług, kierowany do osób zapisanych na Newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Usługodawcę lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Usługodawcy, pod warunkiem, że Użytkownicy Newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) – posiadają tam założony profil. Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza Użytkowników). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook (Meta Platform) pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Usługodawca zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.
Jak wygląda procedura Reklamacji?
Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Usługa Newsletter, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Użytkownik mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Użytkownika o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Użytkownika. Jeżeli usługa Newsletter, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

• W przypadku reklamacji Newslettera należy kontaktować się z Usługodawcą za pomocą:
• adres e-mail: orkiestraksiezniczek@gmail.com

• Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, co najmniej adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail lub adres Usługodawcy podany w niniejszym regulaminie. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Użytkownik albo inny, uzgodniony z Użytkownikiem sposób.

• Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem.

Prawa Autorskie:
• Usługa Newsletter, a w szczególności Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe świadczone przez Usługodawcę w jej ramach mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Usługodawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Serwisu, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

• W przypadku zamiaru wykorzystania Newslettera, w tym Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Usługodawcy.

Jakie dane przetwarzamy (RODO)?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: orkiestraksiezniczek@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
• Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzu zamówienia Usługi Newsletter będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania usługi).
• Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

• rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
• tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
• archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
• w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
• w celu wysyłki wiadomości elektronicznych w postaci Newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych mających charakter treści marketingowych i handlowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją usługi Newsletter oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja usługi Newsletter będą niemożliwe.

• Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

• Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (Newsletter), podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w wysyłkę Newslettera.

• W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

• Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

• Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
Postanowienia Końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostarczania usługi – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmian stylistycznych czy korekcyjnych niewpływających merytorycznie na kształt regulaminu i uprawnienia, czy obowiązki Użytkownika. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.
W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

• Link do polityki prywatności i cookies: https://www.orkiestraksiezniczek.pl/polityka-prywatnosci/

 

 

Polityka portalu orkiestraksiezniczek.pl
dotycząca plików cookies

 

Niniejsza polityka określa zasady wykorzystywania przez portal orkiestraksiezniczek.pl plików cookies i innych podobnych technologii (dalej łącznie określanych jako „pliki cookies”).
Jaka jest definicja plików cookies i w jakim celu są one wykorzystywane?
Pod pojęciem plików cookies należy rozumieć małe pliki najczęściej tekstowe, które są tworzone w sposób automatyczny, a to w wyniku otwarcia strony internetowej portalu orkiestraksiezniczek.pl przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej. Pliki cookies są gromadzone na komputerze, tablecie, telefonie oraz innym urządzeniu, z którego korzysta osoba odwiedzająca portal orkiestraksiezniczek.pl za pośrednictwem witryny internetowej. Zapisywanie plików cookies ułatwia właścicielowi tego portalu dostosowanie wyświetlanych na stronie treści do odbiorcy – zarówno użytkownika, jak i gościa, a także usprawnia działanie strony internetowej i pozwala na bardziej intuicyjny dostęp osoby odwiedzającej portal po raz kolejny z tej samej przeglądarki internetowej.
W rozumieniu tej polityki plikami cookies są również poniżej określone technologie:
• fingerprinting – technologia polegająca na zbieraniu i analizie informacji dotyczących urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach), za pomocą którego Użytkownik lub Gość korzysta z portalu orkiestraksiezniczek.pl. Informacje te służą do identyfikacji Użytkownika lub Gościa oraz zapewnienia bezpieczeństwa portalu orkiestraksiezniczek.pl;
• rozpoznawanie urządzeń – polega na zastosowaniu do analizy zebranych informacji dotyczących urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach) operacji opartych na statystyce i prawdopodobieństwie oraz nadanie wspólnego identyfikatora danym wynikającym z użycia urządzenia Użytkownika lub Gościa. Celem tego działania jest próba rozpoznania Użytkownika lub Gościa (np. rozpoznanie, że Użytkownik lub Gość jest tą samą osobą korzystającą z wielu urządzeń). Informacje te służą do identyfikacji Użytkownika lub Gościa;
• Mobile In-App Tracking – obejmuje wiele technologii zapewniających analizę aktywności informacji w aplikacji mobilnej. Te technologie nie bazują na plikach cookies instalowanych za pomocą przeglądarek i nie mogą być kontrolowane za pomocą ustawień przeglądarki. Technologie te mogą używać identyfikatora urządzenia lub innych identyfikatorów, takich jak „identyfikator reklam”, aby powiązać aktywność Użytkownika lub Gościa na portalu orkiestraksiezniczek.pl z konkretną aplikacją i analizować aktywność konkretnego Użytkownika lub Gościa na portalu orkiestraksiezniczek.pl lub urządzeniach;
• Pixel Facebooka – to technologia, która pomaga mierzyć skuteczność reklam wyświetlanych na Facebooku na podstawie analizy aktywności Użytkownika lub Gościa na portalu orkiestraksiezniczek.pl.
Portal orkiestraksiezniczek.pl korzysta z narzędzia pod nazwą Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności witryn internetowych, które jest udostępniane przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia portalowi orkiestraksiezniczek.pl przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez te pliki tekstowe na temat korzystania z portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez Google na serwerach zlokalizowanych w wielu krajach na świecie – więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Korzystając z portalu orkiestraksiezniczek.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych osobowych w sposób i w celach określonych powyżej.
Kto jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies?
Administratorem danych osobowych zbieranych przez pliki cookies jest właściciel portalu orkiestraksiezniczek.pl tj. Tomczyk Art sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdrój ul. Nad Basenem 17, 59- 850 Świeradów Zdrój wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000951808, NIP 6131587836, REGON 52121350500000
W jaki sposób osoba korzystająca z portalu orkiestraksiezniczek.pl może wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies na tym portalu?
Po otwarciu strony internetowej portalu orkiestraksiezniczek.pl pod adresem www.orkiestraksiezniczek.pl przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej wyświetli się informacja o możliwości wykorzystywania przez ten portal plików cookies wraz z możliwością wyrażenia na to zgody.
Można udzielić zgody na pliki cookies korzystając z centrum preferencji, dostępnego w portalu: za pomocą przycisków „Akceptuj wszystkie” lub „Dostosuj” można udzielić odpowiednich zgód oraz zarządzać swoimi preferencjami. W każdym momencie Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę w centrum preferencji („ustawienia plików cookies”), dostępnym w stopce portalu, przy czym zmiana preferencji odnośnie określonych rodzajów plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności portalu orkiestraksiezniczek.pl
Jakie pliki cookies są używane przez portal orkiestraksiezniczek.pl?
Na portalu używane są następujące pliki cookies:
1. persistent – są to pliki cookies stałe, które są przechowywane przez dłuższy czas na komputerze, tablecie, telefonie lub innym urządzeniu osoby korzystającej z portalu. Służą one do zapamiętywania wybranych podczas korzystania z portalu preferencji danej osoby. Wyłączenie korzystania z tych plików cookies spowoduje, że każdorazowo osoba korzystająca z portalu będzie musiała samodzielnie uzupełniać preferencje wyszukiwania czy logowania.
2. session – są to pliki cookies sesyjne, które usuwane są z komputera, tabletu, telefonu lub innego urządzenia osoby korzystającej z portalu zaraz po zamknięciu strony internetowej orkiestraksiezniczek.pl. Pliki te pozwalają m.in. na utrzymanie sesji użytkownika portalu bez konieczności ponownego logowania się przed zamknięciem przeglądarki.
3. third-part – są to pliki cookies umieszczane na innych stronach niż strona internetowa znajdująca się pod adresem orkiestraksiezniczek.pl. Na podstawie informacji zbieranych przez te pliki portal może wyświetlać osobie korzystającej z portalu dostosowane do niej treści oraz oferty. Dodatkowo te pliki pozwalają na ustalenie, jaki jest zasięg udostępnianych przez portal reklam na innych stronach na podstawie liczby jej wyświetleń.
Jakie dane osobowe są zbierane przez pliki cookies?
Portal przy wykorzystaniu plików cookies zbiera następujące dane:
1. wysyłane przez Portal na urządzenie użytkownika, z którego korzysta osoba odwiedzająca portal. Do tych danych należy adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego i język,
2. dane dotyczące daty oraz czasu spędzonego na portalu,
3. dane dotyczące lokalizacji Użytkownika (jeżeli wyrazi na to odrębną zgodę),
4. dane dotyczące wyszukiwań zastosowanych przez osobę korzystającą z portalu na stronie orkiestraksiezniczek.pl a w szczególności rodzaju wybranego filtrowania, preferencji użytkownika,
5. dane dotyczące logowania, tj. adres e-mail,
6. informacje o reklamach, które obejrzał Użytkownik, w tym informacje o linkach, w które kliknął.
Podczas korzystania z portalu automatycznie są zbierane jedynie dane określone w tym regulaminie jako pliki cookies, a przechowywanie informacji na komputerze, tablecie, telefonie lub innym urządzeniu osoby korzystającej z portalu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tych urządzeniach ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

 

W jaki sposób można zarządzać plikami cookies?
Plikami cookies każda z osób odwiedzających portal orkiestraksiezniczek.pl może zarządzać samodzielnie, a to poprzez wyrażenie zgody na ich używanie bądź też po zmianie decyzji – indywidualnego wyłączenia tych plików lub ich skasowania z pamięci podręcznej przeglądarki internetowej.
Należy jednak pamiętać, że pliki cookies zapewniają i usprawniają prawidłowe funkcjonowanie portalu i ich wyłączenie lub usunięcie może spowodować komplikacje w jego działaniu dla osoby korzystającej z portalu.
W jaki sposób portal wykorzystuje dane zbierane przez pliki cookies?
Portal wykorzystuje dane zbierane przez pliki cookies do:
1. dopasowania treści i formy portalu do preferencji osób z niego korzystających,
2. utrzymywania aktywnej sesji osoby korzystającej z portalu, a także ułatwienia w logowaniu się do portalu,
3. tworzenia statystyk, a finalnie ulepszania portalu na podstawie preferencji osób z niego korzystających, jednak bez możliwości identyfikacji konkretnych użytkowników portalu,
4. celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych.
Jak można wyłączyć lub usunąć pliki cookies korzystając z portalu?
Zmiany w ustawieniach plików cookies można dokonać poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej używanej do otwarcia strony internetowej portalu orkiestraksiezniczek.pl. Preferencje używania plików cookies dostępne są najczęściej w ustawieniach prywatności każdej przeglądarki.
Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat plików cookies przetwarzanych przez portal?
Więcej informacji na temat plików cookies przetwarzanych przez portal można uzyskać przez kontakt z właścicielem tego portalu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie orkiestraksiezniczek.pl
Gdzie jest dostępna aktualna wersja polityki plików cookies?
Aktualna wersja polityki plików cookies portalu orkiestraksiezniczek.pl jest dostępna w każdym czasie pod adresem orkiestraksiezniczek.pl

Pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty Wiedeńskie
Pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty WiedeńskiePierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek - Koncerty Wiedeńskie